Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden
Hier kunt u de algemene verkoopsvoorwaarden van Versmarkt Peter lezen.
1. Al onze verkopen worden onder onderstaande voorwaarden aangegaan, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen. De toepassing van deze voorwaarden is een essentiële en beslissende voorwaarde voor de totstandkoming van de verkoop. De klant erkent kennis te hebben van de voorwaarden en aanvaardt deze voor zijn bestelling.
1.bis Zelfs bij de totstandkoming van verkopen via de webshop blijven de in deze algemene voorwaarden opgesomde voorwaarden onverminderd van toepassing.
2. Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend gegeven. Prijzen kunnen meermaals per dag aangepast worden, afhankelijk van de marktprijs. Afgesproken prijzen blijven echter gelden voor een vooraf opgegeven bestelling.
3. Gelet op de aard van de te koop gestelde goederen wordt een gemiddelde kwaliteit geleverd gerelateerd aan de gehanteerde normen door de veilingen en exporthandel.
4. Alle koopwaren die worden geleverd, worden aanvaard geacht vóór vertrek in de magazijnen waar de lading plaatsvindt. Vanaf dit ogenblik draagt de klant het risico. Door de eenvoudige aanvaarding van de levering erkent de koper dat al de goederen aan de gewenste kwaliteiten voldoen. Als dit niet het geval is, dient de koper de gegrondheid van zijn klacht te bewijzen.
5. De leverings- en uitvoeringstermijn, vermeld op de offerte of een ander document, wordt slechts ter informatie gegeven, zonder enige verbintenis of beslissende en essentiële voorwaarden van verkoop en kan daardoor geen schadevergoeding opbrengen!
6. Ontbrekende koopwaren of koopwaren met zichtbare gebreken dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de vervoerder. Klachten van verborgen gebreken na aflevering worden niet als dusdanig door ons erkend en bijgevolg niet vergoed, tenzij wij hiervoor zelf de schade kunnen verhalen op onze leveranciers of producenten. Andere klachten dienen binnen 24 uur te worden gemeld.
7. De door de firma verstrekte schriftelijke of mondelinge mededelingen in verband met verzendingskosten, tolrechten en eventuele andere formaliteiten, gelden alleen als inlichtingen en zijn op geen enkele manier verhinderd om bijkomend aangerekend te worden.
8. Bij overmacht is onze firma niet aansprakelijk. Hieronder verstaan wij onder meer: oorlog, oproer, onlusten, quarantaine, algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, brand, scheep- of luchtvaart, in gebreke blijven van toeleveringsbedrijven en andere oorzaken die losstaan van de wil van de firma en een regelmatige werking verhinderen
9. Betalingen dienen cash te gebeuren bij levering. Bij eenmalige leveringen is dit een voorwaarde om de verkoop te laten doorgaan. Bij meerdere leveringen is het mogelijk de rekening van een vorige ontvangen levering te betalen bij de eerstvolgende levering. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan zal er geen levering plaatsvinden en kan onze firma nooit in gebreke worden gesteld wegens geen levering. De bestelling kan dan mits betaling van de vorige levering worden afgehaald of tegen vergoeding nageleverd worden. Indien overeengekomen met de verantwoordelijke, kan de betaling ook als volgt gebeuren:
1) Via overschrijving per leverbon op het rekeningnummer vermeld op de leverbon,
binnen 14 dagen na ontvangst van levering
2) Via overschrijving per factuur op het rekeningnummer vermeld op de factuur,
binnen 14 dagen na factuurdatum
3) Andere betalingsmogelijkheden, op voorhand overeengekomen
10. Bij wanbetaling zullen later betaalde bedragen steeds worden aangewend om de oudste schulden te betalen. Hiermee worden eerst de daarmee samenhangende kosten en interesten verminderd en pas daarna de hoofdsom.
11. Niet-betaling op de vervaldag maakt alle vorderingen, zelfs degenen die nog niet vervallen zijn, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en bevrijdt onze firma van enige verdere uitvoering van de nog lopende verbintenissen.
12. Op opeisbare bedragen wordt van rechtswege en zonder een vereiste ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een conventionele nalatigheidsrente van 12% op jaarbasis aangerekend. Door niet-betaling van een factuur wordt het bedrag in hoofdsom der facturen verhoogd met 10%, maar telkens met minimum 50 euro. De conventionele rente en het verhogingsbeding blijven toepasselijk, zelfs als er een gemak van betaling of een betaling wordt toegestaan of als er nog verdere leveringen door de firma zouden gebeuren. Alle kosten die gemaakt worden door onze eigen administratie en externe bedrijven om een wanbetaling om te buigen in een feitelijke betaling door onder meer aangetekende zendingen of incassodiensten zullen steeds verhaald kunnen worden op de klant.
13. In geval van een gewijzigde toestand behoudt de firma het recht om alle verkopen
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering ervan te schorsen en onmiddellijk betaling te eisen zoals voorzien in art. 12. Hieronder verstaan wij onder meer: overlijden, onbekwaamheid, onvermogen, gerechtelijk akkoord, faillissement, onder voorlopig bewind, niet-betaling van de factuur, niet-betaling van een (zelfs niet geaccepteerde) wissel, ontbinding of wijziging van vennootschap en beslaglegging voor rekening van de koper.
14. Alle betwistingen tussen de betrokken partijen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel of de Rechtbanken van het
arrondissement Tongeren en Maaseik, afhankelijk van de wettelijk voorziene materiële bevoegdheid. De vrederechter is bevoegd voor alle betwistingen die onder zijn bevoegdheid vallen.
15. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.